Kom jij genieten van onze heerlijke brunch?
Ontdek al onze data!
Home
Het domein
Kalender
contact
Menu

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen voorwaarden.

2. Indien de opdracht een verwerking van goederen van de opdrachtgever omvat, houdt Hof van Coolhem /NEKTARI zich het recht voor een meerprijs te vorderen indien de te verwerken goederen in slechte staat worden aangeleverd of niet zoals overeengekomen.

3. Goederen eigendom van de opdrachtgever en opgeslagen in onze magazijnen dienen altijd door de opdrachtgever verzekerd te zijn tegen brand, diefstal en beschadiging bij inbraak, met afstand van verhaal tegenover Hof van Coolhem/NEKTARI.

4. De leveringstermijnen moeten steeds als approximatief beschouwd worden. Vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order. Vanaf het vertrek uit onze magazijnen reizen de goederen steeds op risico van de opdrachtgever en dit ongeacht de plaats van de aflevering.

5. Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door, of in opdracht van de opdrachtgever, worden nagezien. Alle klachten betreffende geleverde goederen moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na leveringsdatum.

6. Hof van Coolhem/NEKTARI is niet aansprakelijk voor een eventuele aantasting van de kwaliteit van de geleverde goederen die ontstaat uit het ondeskundig en/of onzorgvuldig opslaan door de opdrachtgever.

7. Hof van Coolhem/NEKTARI kan nooit, in geen enkel geval, voor meer aansprakelijk worden gesteld dan schade aangebracht aan de verwerkte goederen.

8. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat Hof van Coolhem/NEKTARI vzw altijd een retentierecht heeft op de goederen op dat moment in haarbezit, zolang de opdrachtgever een openstaande schuld heeft tegenover Hof van Coolhem/NEKTARI.

9. Al onze facturen zijn betaalbaar te Puurs 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijkanders overeengekomen. De vervaldag moet geëerbiedigd worden, zelfs indien vervoer, levering, montage, het in dienst stellen of weghalen der goederen vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt door redenen onafhankelijk van Hof van Coolhem/NEKTARI.

10. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, dit met een minimum van € 75. Vanaf vervaldag der facturen zal zonderingebrekestelling, een verwijlintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn.

11. Wanbetaling van één factuur geeft Hof van Coolhem/NEKTARI het recht alle nog verschuldigde bedragenonmiddellijk op te eisen, onafgezien van de toegestane betalingstermijnen. Bovendien behoudt Hof van Coolhem/NEKTARI het recht om in dergelijk geval alle geplaatste bestellingen te annuleren zonder verantwoordelijk te kunnen gesteld worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

12. Voor alle uit onderhavig contract of factuur voortvloeiende geschillen betreffendeverkopen en leveringen zijn de rechtbanken van Mechelen uitsluitend bevoegd.

13. Dit contract is onderworpen aan Belgisch recht.

Bezoek ons

  • Maandag en dinsdag Gesloten
  • Woensdag tem zondag 9u00 - 19u00

    Keuken open van 9u30 tot 17u30

  • Open op feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Coolhemstraat 64
2870 Puurs-Sint-Amands

Contacteer ons